Privacyverklaring Bosch advocatuur

1. Algemeen

Door middel van deze privacyverklaring geeft Bosch advocatuur uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht jegens de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bosch advocatuur verwerkt. Persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn – kort weergegeven – alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over ‘Bosch advocatuur’, dient mede te worden gelezen ‘mr. G. Bosch’. Onder ‘betrokkene’ als bedoeld in deze privacyverklaring, wordt verstaan de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bosch advocatuur verwerkt – onder meer in het kader van de dienstverlening door Bosch advocatuur én omdat de betrokkene die persoonsgegevens op eigen initiatief aan Bosch advocatuur heeft verstrekt – (mogelijk) de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens van de betrokkene:

 • basisgegevens, zoals voor- en achternaam en tussenvoegsel, titel, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat en gezinssituatie, nationaliteit, burgerservicenummer (BSN), nummer identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort of id-kaart) en BTW-nummer;
 • contactgegevens, zoals woon- en postadres, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer;
 • andere gegevens die de betrokkene op eigen initiatief aan Bosch advocatuur heeft verstrekt, zoals financiële gegevens (waaronder gegevens betreffende inkomen en vermogen), bankrekeningnummers, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens, lidmaatschap van een vakbond, gegevens die de betrokkene heeft ingevoerd op de website(s) van Bosch advocatuur en gegevens op een door de betrokkene afgegeven visitekaartje;
 • gegevens betreffende het bezoek van de betrokkene aan de website(s) van Bosch advocatuur en het apparaat dat en de software die de betrokkene bij dat bezoek heeft gebruikt, zoals een ip-adres en browser;
 • gegevens die de betrokkene aan Bosch advocatuur heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie, zoals persoonsgegevens in een curriculum vitae, cijferlijst en motivatiebrief;
 • gegevens die Bosch advocatuur via anderen dan de betrokkene (bijvoorbeeld wederpartijen en/of derden) en via openbare bronnen (waaronder internet, het Handelsregister en het kadaster) heeft verkregen;
 • alle overige gegevens die de betrokkene aan Bosch advocatuur heeft verstrekt of die Bosch advocatuur heeft verkregen of zelf heeft verzameld met het oog op de doeleinden en op basis van de grondslagen hierna vermeld.

Tenzij in deze privacyverklaring anders is aangegeven, is de betrokkene tot het verstrekken persoonsgegevens niet contractueel of wettelijk verplicht. Indien de betrokkene de persoonsgegevens echter niet verstrekt, dan is Bosch advocatuur mogelijk niet of niet goed in staat tot het verlenen van na te melden juridische diensten.

3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Bosch advocatuur verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens (mogelijk) voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het aanbieden en het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht tot rechtsbijstand) en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • de communicatie met de betrokkene;
 • de (verdere) ontwikkeling, verbetering en optimalisering van de dienstverlening van Bosch advocatuur;
 • de evaluatie van de dienstverlening van Bosch advocatuur;
 • het opstellen en verzenden van facturen aan de betrokkene en de inning van die facturen;
 • de voldoening van geldbedragen aan de betrokkene;
 • de advisering, bemiddeling en verwijzing van de betrokkene;
 • het voldoen aan wettelijke en andere (juridische) verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en/of attenderingen op ontwikkelingen, rechtspraak en gebeurtenissen;
 • werving en selectie van medewerkers (sollicitaties);
 • het beschermen, bewaren en/of veilig stellen van bestanden en bescheiden (waaronder brieven, processtukken en andere documenten) die strekken tot bewijs van enig feit of daartoe kunnen strekken;
 • het maken en aanpassen van modellen (waaronder modellen van brieven, overeenkomsten en processtukken) en (andere) standaarddocumenten ten behoeve van Bosch advocatuur;
 • het maken van historische, organisatorische en bedrijfseconomische analyses ten behoeve van Bosch advocatuur;
 • het genereren van statistieken verband houdende met het gebruik van de website(s) van Bosch advocatuur door de betrokkene;
 • het analyseren en verbeteren van de website(s) van Bosch advocatuur.

4. Grondslag verwerking persoonsgegevens

De verwerking van voornoemde persoonsgegevens door Bosch advocatuur vindt plaats op één of meerdere van de navolgende grondslagen:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze grondslag zal onder meer van toepassing zijn wanneer de betrokkene cliënt is van Bosch advocatuur en/of bezoeker van de website(s) van Bosch advocatuur.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht tot rechtsbijstand tussen de betrokkene en Bosch advocatuur), of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Deze grondslag zal onder meer van toepassing zijn wanneer de betrokkene cliënt of aspirant-cliënt is van Bosch advocatuur.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bosch advocatuur rust. Deze grondslag zal onder meer van toepassing zijn wanneer de betrokkene cliënt is van Bosch advocatuur. Bosch advocatuur is op grond van de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht om cliënten te identificeren en in sommige gevallen verplicht tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Cliënten zijn verplicht Bosch advocatuur die persoonsgegevens te verstrekken waarover Bosch advocatuur in het kader van de nakoming van die verplichting dient te beschikken. Indien de cliënt die betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kan en mag Bosch advocatuur zijn diensten niet verlenen.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Deze grondslag zal met name van toepassing zijn wanneer de betrokkene geen cliënt is van Bosch advocatuur en Bosch advocatuur zonder deze persoonsgegevens de juridische dienstverlening niet naar behoren kan verzorgen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bosch advocatuur en/of een derde. Er is onder meer sprake van een gerechtvaardigd belang van Bosch advocatuur wanneer deze zonder de verwerking van de persoonsgegevens de juridische dienstverlening niet naar behoren kan verzorgen. Er is ook sprake van een gerechtvaardigd belang van Bosch advocatuur wanneer de verwerking van de persoonsgegeven – mede in aanmerking nemende de van kracht zijnde verjaringstermijnen – strekt tot behoud van de mogelijkheid tot verweer door Bosch advocatuur tegen een rechtsvordering en/of tot bescherming van de bewijspositie van Bosch advocatuur.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Bosch advocatuur kan de persoonsgegevens verstrekken aan derden, indien en voor zover Bosch advocatuur daartoe wettelijk verplicht is, en indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening door Bosch advocatuur of dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en Bosch advocatuur. Tot de derden bedoeld in de vorige volzin, behoren onder meer gerechtelijke instanties, de wederpartij en/of diens advocaat, een deurwaarder, een deskundige, het UWV, een boekhouder en/of accountant, fiscalisten, andere advocaten en notarissen. Deze derden zijn verwerkingsverantwoordelijken en op de verwerking van persoonsgegevens door hen is het privacystatement van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing. Bosch advocatuur kan voorts persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in opdracht van Bosch advocatuur verwerken, bijvoorbeeld voor de opslag van dossiers of het onderhoud en de beveiliging van it-systemen van Bosch advocatuur.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Bosch advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de betrokkene te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de bij Bosch advocatuur werkzame personen gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

7. Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft de betrokkene de navolgende rechten:

 • Het recht op informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze informatie is opgenomen in deze privacyverklaring.
 • Het recht op inzage in zijn gegevens. Dit recht houdt in dat de betrokkene een verzoek kan doen tot inzage in de persoonsgegevens (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van de verwerkingsverantwoordelijke) die Bosch advocatuur van hem verzameld heeft. De betrokkene dient er rekening mee te houden dat zich gronden kunnen voordoen om het verzoek tot inzage niet te honoreren, bijvoorbeeld wanneer Bosch advocatuur een verschoningsrecht toekomt.
 • Het recht op rectificatie of verbetering van zijn gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Dit recht ziet uitsluitend op feitelijke gegevens.
 • Het recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens. De betrokkene dient er rekening mee te houden dat zich gronden kunnen voordoen om het verzoek niet te honoreren, bijvoorbeeld wanneer Bosch advocatuur op grond van de wet verplicht is de persoonsgegevens te bewaren of bij het bewaren van die gegevens een gerechtvaardigd belang heeft.
 • Het recht om zich te verzetten tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook in dit verband geldt dat zich gronden kunnen voordoen om het verzoek niet te honoreren, bijvoorbeeld wanneer Bosch advocatuur op grond van de wet verplicht is de persoonsgegevens te bewaren of bij het bewaren van die gegevens een gerechtvaardigd belang heeft.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft zijn gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering.
 • Het recht op vergetelheid.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. De betrokkene dient er rekening mee te houden dat Bosch advocatuur na intrekking van de toestemming gerechtigd blijft de gegevens te verwerken. Dat kan het geval zijn wanneer Bosch advocatuur daartoe op andere gronden gerechtigd is, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst of bij het (blijven) verwerken van die gegevens een gerechtvaardigd belang heeft.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

De hiervoor vermelden rechten zijn niet absoluut. Bosch advocatuur zal een verzoek als hiervoor bedoeld beoordelen met inachtneming van het bepaalde in de AVG. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die maken dat Bosch advocatuur een verzoek niet behoeft te honoreren.

Een verzoek als hiervoor bedoeld, kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke, mr. G. Bosch. Bosch advocatuur zal de betrokkene zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de acties die Bosch advocatuur heeft ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan Bosch advocatuur met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat Bosch advocatuur krijgt. Bosch advocatuur zal de betrokkene in dat geval informeren.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Bosch advocatuur bewaart persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is in het licht van de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking,of op grond van wet- en regelgeving is vereist of redelijk en gerechtvaardigd is mede met het oog op de geldende verjaringstermijnen van rechtsvorderingen. In (mogelijke) afwijking van het bepaalde in de vorige volzin bewaart Bosch advocatuur de persoonsgegevens van de betrokkene die cliënt is of was van Bosch advocatuur, (mogelijk) tot uiterlijk twintig jaar na het einde van de laatste tussen de betrokkene en Bosch advocatuur gesloten overeenkomst, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend tot een langere bewaartermijn of zich gegronde redenen voordoen een langere bewaartermijn aan te houden, in welk geval Bosch advocatuur de persoonsgegevens van de betrokkene (mogelijk) bewaart tot uiterlijk het einde van die langere termijn.

9. Statistieken, cookies en gebruik social media

Bosch advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) van Bosch advocatuur voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bosch advocatuur verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Bosch advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek van de website(s) van Bosch advocatuur op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De bezoeker van de website(s) van Bosch advocatuur kan het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website(s) van Bosch advocatuur maken gebruik van cookies van Google Analytics om – kort weergegeven – het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bosch advocatuur heeft echter de optie ‘gegevens delen met Google Analytics’ uitgezet en het laatste octet van het ip-adres gemaskeerd. Bosch advocatuur heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Bosch advocatuur maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door gebruik te maken van de website(s) van Bosch advocatuur geeft de betrokkene toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens kunnen door derden cookies geplaatst worden door het gebruik van buttons en/of links, zoals hierna aangegeven. Bosch advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derden. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt is meer te lezen over cookies en hoe deze kunnen worden geblokkeerd.

Op de website(s) van Bosch advocatuur (onder meer de website www.boschadvocatuur.nl) kunnen knoppen en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Bosch advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene door en via die derden. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico van de betrokkene. Voordat de betrokkene van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10. Contact

In geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan de betrokkene contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, mr. G. Bosch. De contactgegevens van mr. G. Bosch luiden als volgt:

Bosch advocatuur
Landhuis Schothorst
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amersfoort
T 033 – 46 30 112
F 033 – 461 82 70
E info [ @ ] boschadvocatuur.nl

11. Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2019. Bosch advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van deze privacyverklaring worden op de website(s) van Bosch advocatuur gepubliceerd.